Thanh toán các sản phẩm, dịch vụ trong hệ sinh thái AN Space. (2)